fbpx

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

Botline: gevestigd te Pinijzekets 13, Roosdaal 1760 België. onze btw-nummer is BE 0745.653.351. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Botline de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van Botline afneemt. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon die al dan niet handelend, in uitoefening van beroep of bedrijf, een overeenkomst aangaat met Botline en/of zich geregistreerd heeft op onze website. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Botline en de klant, waarvan de overeenkomst van de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Restitutie: de mogelijkheid voor de consument om het betaalde terug te krijgen van Botline indien het geleverde product niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever (zie artikel 5).Algemene Voorwaarden: de onderhavige van de Algemene Voorwaarden.

1. Toepasselijkheid

1.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van Botline, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

1.2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Botline uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Wanneer door Botline gedurend korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Botline onderhavige voorwaarden soepel toepast.

1.4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Botline, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Botline in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een Botline vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

1.6. Botline behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) Algemene Voorwaarden te vervallen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Botline zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Botline opgegeven informatie, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Botline haar aanbiedingen baseert.

2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Botline niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

2.4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

2.5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Botline zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventueel in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Botline eerst tot stand nadat Botline een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

3.2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Botline slechts, indien deze door Botline schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

3.3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.

3.4. Botline is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4. Restitutie

4.1. Om in aanmerking te komen voor een restitutie dient de opdrachtgever Botline van het volgende te voorzien:A) Het annuleringsverzoek moet binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van aankoop, per e-mail (via botline2020utlook.com) bij ons worden ingediend.

4.2. Botline wijst de aanvraag tot restitutie in ieder geval af indien:
A) Indiende de onder artikel 4.1. vermelde documentatie onjuist van aard is.

5. Persoonsgebonden

5.1. Indien de Opdrachtgever onder de 18 jaar is, zal hij/zij toestemming moeten verkrijgen van één van de ouders of de toegewezen voogd.

6. Levering en termijnen

6.1. Indien Botline informatie of instructies behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de opdrachtgever alle benodigde gegevens, op de door Botline aangegeven wijze, aan Botline ter beschikking heeft gesteld.

6.2. Indien Botline een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Botline derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Botline dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

7. Facturatie en betaling

7.1. Botline is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.

7.2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Botline aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

7.3. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

7.4. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag, een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Botline maakt ter verkrijging van voldoening -zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien werkelijk doorBotline gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voor de opdrachtgever die tevens consument is, geldt de wettelijke regeling.

7.5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Botline en de verplichtingen van de wederpartij jegens Botline onmiddellijk opeisbaar.

7.6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.7. Botline zal de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.8. Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Botline gesloten overeenkomst.

8. Opschorting en ontbinding

8.1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, is Botline, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een e-mail buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn van veertien (14) dagen is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

8.2. Voorts is Botline gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een e-mail buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
A) de opdrachtgever lasterlijke uitspraken over Botline verspreidt en of openbaart.

8.3. Bedragen die Botline vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen dat Botline reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de opdrachtgever aan Botline verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opgeëist.

8.4. Indien de opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Botline gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Botline eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Indien Botline aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

A) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover devaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

B) De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Botline aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Botline kunnen worden toegerekend.

9.2. Alle handelingen die voortvloeien uit het Botline waaronder documentatie, audio’s, video’s en teksten vallen buiten de aansprakelijkheid van Botline. De opdrachtgever blijft ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn daden.

9.3. De, in deze Algemene Voorwaarden opgenomen, beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Botline.

10. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

10.1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Botline voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Botline als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Botline onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

10.2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de opdrachtgever Botline in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

10.3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Botline uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

11. Conformiteit en garantie

11.1. Botline staat er voor in dat de service voldoet aan de beschrijving in de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11.2. Eventuele gebreken dienen binnen twee (2) werkdagen na levering aan Botline schriftelijk te worden gemeld.

12. Geheimhouding

12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2. Alle informatie die Botline verstrekt aan de opdrachtgever middels de service is vertrouwelijk van aard en voor individueel gebruik.

12.3. De onder lid 2 van dit artikel benoemde bepaling gaat niet op indien de verkregen informatie van algemene bekende aard is.

12.4. Botline zal de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

13. Gebreke en klachttermijn

13.1. Klachten (niet betreffende de klachten uit artikel 8) over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten schriftelijk te worden gemeld aan Botline. Voor consumenten geldt een afwijkende termijn van 6 maanden na levering. Botline zal ontvangen klachten binnen veertien (14) dagen in behandeling nemen.

13.2. Bij Botline ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Botline binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13.4. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

13.5. Een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Botline niet op, tenzij Botline schriftelijk anders aangeeft.

13.6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Botline, zal Botline de mogelijkheden bekijken voor het verhelpen van de klacht. Botline zal naar eigen inzicht bekijken of de opdrachtgever in aanmerking komt voor een vergoeding of compensatie. Botline is hier niet aangebonden

13.7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Botline slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

14. Persoonsgegevens

14.1. Botline verwerkt de persoonsgegevens van opdrachtgever conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1. Op alle door Botline gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

15.2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Botline, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Botline met de opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Algemene voorwaarden van onze facturen

 

 

1  Toepassingsgebied

  • Behoudens andersluidende overeenkomst en uitdrukkelijke aanvaarding door beide partijen zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsbetrekkingen tussen Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op deze van de klant.
  • Door het overmaken van een bestelling, het ontvangen van een levering, dienst of de eenmalige betaling van een factuur, erkent de klant kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en verklaart deze algemene voorwaarden te

2  Klachten

Elke klacht of elk protest dient, behoorlijk gemotiveerd, te gebeuren per aangetekende brief en dit uiterlijk 10 kalenderdagen na de factuurdatum, na de datum van levering van de diensten, bij gebreke waaraan de klant onherroepelijk wordt geacht de factuur, de goederen of de diensten zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard en goedgekeurd.

3  Betalingen

  • Tenzij anders vermeld op de factuur zijn alle facturen betaalbaar binnen 14 dagen na de factuurdatum door overschrijving op de bankrekening van de maatschappelijke zetel van
  • In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist een nalatigheidintrest verschuldigd van 10% alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,00.

4  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  • Op alle rechtsbetrekkingen met de klant is uitsluitend het Belgisch recht van
  • In geval van welk danige betwisting tussen de klant en Botline zijn enkel de rechtbank van het arrondissement Halle-Vilvoorde