fbpx

Over ons privacybeleid

Botline geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend de gegevens die wij nodig hebben voor het verbeteren van onze service en gaan we zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik op onze site hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Botline. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 4 juli 2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke manier wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.Als u vragen heeft over ons privacybeleid kan je altijd contact opnemen met ons.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze laten opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webformulieren

Op onze website vind je een webformulier waar wij je vragen om persoonsgegevens in te vullen, zoals bijvoorbeeld jouw (bedrijfs-)naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het doel waarvoor jij deze hebt verstreken. Al onze formulieren maken gebruik van een SSL-beveiligde verbinding met een versleutelingsniveau van 256 bits. Onze back-end systemen zijn beveiligd met een sterk wachtwoord en waar mogelijk two-factor authentication.

Cliëntmanagement

Onze cliëntgegevens worden in het CRM van onze webwinkelsoftware bewaard en vervolgens enkel voor administratieve doeleinden gebruikt

E-mail

Wij maken voor e-maildiensten gebruik van de servers van Outlook. Alle e-mailverkeer is vertrouwelijk en niet inzichtelijk voor de verwerker.

Webhosting en database

Onze site is ontwikkeld met software van WordPress, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Vimexx. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Vimexx heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Vimexx is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Vimexx is een gecertificeerde verwerker van (creditcard)gegevens.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij ons verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je jouw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden in de volgende gevallen met derden gedeeld:

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen maken wij gebruik van het platform ‘Mollie’. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens, je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren. In het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan wettelijke is toegestaan.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Botline op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoon-)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van geldende Belgische en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen jou hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij op deze rechten kunt beroep doen.In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar jou bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen doe te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.Jij hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken, die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. je kan een verzoek met die strekking doen per mail (botline2020@outlook.com). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd dan sturen wij jou op het bij ons gekende e-mailadres. Dan krijg je een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder de vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken, die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen per mail (botline2020@outlook.com). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.  Als jouw verzoek wordt ingewilligd dan sturen wij jou op het bij ons gekende e-mailadres, een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken, die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen per mail (botline2020@outlook.com). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd dan sturen wij jou op het bij ons gekende e-mailadres. Dan krijg je een bevestiging dat de gegevens tot de beperking opheft en niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen per mail (botline2020@outlook.com). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.   Als jouw verzoek wordt ingewilligd dan sturen wij jou op het bij ons gekende e-mailadres, de afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Botline in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd!

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt, in voorkomende gevallen, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Botline. Als je bezwaar hebt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouuw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Botline verwerkt jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons per mail (botline2020@outlook.com).

Cookiebeleid

Botline maakt op de website Botline.be gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer opgeslagen worden.

Wat doen deze bestandjes?

Kort samengevat, maakt het jou makkelijker om onze website te gebruiken (voorbeeld: niet herhaaldelijk dezelfde gegevens invullen) en ons om makkelijker jou te kunnen bereiken nadat je op onze website bent geweest (bijvoorbeeld: door jou achteraf een aanbieding te doen via Facebook). Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Accepteer de cookies

Om de beste ervaring op onze website te hebben, raden wij jou aan de cookies te accepteren. Cookies brengen de veiligheid van jouw computer niet in gevaar! Je kan de cookies accepteren (of uitschakelen) via de melding bij jouw eerste bezoek. Of, mocht je die bijvoorbeeld niet geaccepteerd hebben, via de browser instellingen.

ChromeFirefox

Internet Explorer

EdgeSafari (iOS)

Safari (macOS)


Op Botline.be wordt gebruik gemaakt van onderstaande analytische- en marketing cookies

Analytische cookies

Botline probeert de ervaring die jij met onze website hebt zo goed en optimaal mogelijk te maken. Dat kan alleen als we weten wat onze bezoekers doen op de website. En daardoor meer te plaatsen van wat er leuk gevonden wordt, en minder te plaatsen van wat er niet leuk gevonden wordt.

Google Analytics

Doel: door Google Analytics weten we hoe je op de website gekomen bent en hoe je de website gebruikt. Deze statistieken gebruiken we om de website doorlopend te verbeteren, zodat jij de best mogelijke ervaring hebt op onze website. Dit cookie komt van Google en wordt maximaal 26 maanden bewaard.Meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/

Marketing cookies

Ook bij Botline maken we reclame. Dat doen we liever gericht met aanbiedingen waar jij echt wat aan hebt. In plaats van jou lastig te vallen met een niet relevante advertentie. De marketing cookies helpen ons om jou de aanbiedingen te tonen waar je blij van wordt.

Facebook

Doel: door de Facebook cookies kunnen wij zien waar bezoekers zijn geweest op de website, zodat we deze gegevens kunnen koppelen aan relevante advertenties die we vervolgens op Facebook vertonen. Dit cookie komt van Facebook, deelt geen informatie met derden en wordt maximaal 2 jaar bewaard.Meer informatie: https://www.facebook.com/help/cookies/update

DoubleClick

Doel: met dit cookie kunnen we zien welke pagina’s je bezoekt. Vervolgens kunnen we met deze gegevens, in het partnernetwerk van Google, jou relevante advertenties en aanbiedingen laten zien van producten/diensten waar je interesse in hebt getoond. Dit cookie komt van Google, deelt anonieme data met derden en wordt na maximaal 18 maanden verwijderd.Meer informatie: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Analytics Remarketing

Doel: met dit cookie kunnen we zien hoe je deze website gebruikt. Om het jou makkelijker te maken om hetgeen te vinden waar je naar op zoek bent en we gebruiken deze informatie om jou gerichte advertenties in beeld te brengen. Via bijvoorbeeld onze eigen nieuwsbrief of website. Dit cookie komt van Google, deelt anonieme data met derden en wordt na maximaal 18 maanden verwijderd.Meer informatie: https://www.google.com/policies/privacy/

Social media buttons

Wil je een pagina van deze website delen op social media, zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Google+, Twitter of LinkedIn? Of kijk je een filmpje op Youtube of Vimeo wat op de website staat? Of geef je een like aan onze Facebook pagina via deze website?Je maakt op dat moment gebruik van diensten van deze externe partijen. Deze elementen worden volgens de zogenaamde ‘embed’ techniek op onze website geplaatst, maar de activiteit vindt feitelijk plaats op de website van deze derde partij. Jouw anonieme (!) gegevens worden op dat moment gedeeld met deze derde partijen. Vanaf dat moment hebben wij geen invloed op de cookies en/of inhoud  die zij op dat moment gebruiken. Je kan best het privacy- en/of cookiestatement van de desbetreffende derde partijen raadplegen. Zie o.a.:
http://www.facebook.com/help/cookies
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/519522125107875

Kan dit cookiebeleid worden aangepast?

Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om: veranderingen bekend te maken, de up-to-date versie via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. De functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u, snel en correct, de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. De analytische cookies gebruiken wij om te analyseren hoe vaak onze website wordt gebruikt. Indien de analytische cookies geen grote impact op uw privacy heeft, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd.

De volgende websites plaatsen cookies om de volgende redenen:

Proof (tracking cookie):

Dit cookie geeft een melding (pop-up) wanneer de klant een product heeft besteld of zich heeft geregistreerd voor een bepaalde dienst.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.